fbpx

Coronavirus Explained In IsiNdebele

 

Kumizamo yakhe yokuvimba ukusabalala komkhuhlane obangelwa ligciwane leCorona (iCoronavirus) owaziwe njalo ngolokuthi Covid-19, uHulumende weZimbabwe ngaphansi kogatsha lwempilakahle lokulondolozwa kwabantwana wethule umbiko ochasisa phezulu kwalo umkhuhlane.

 

1 Kuyini iCovid-19

iCovid-19 ngumkhuhlane owaziwa ngokuthi Coronavirus obangelwa ngamagcikwane awecorona. Igcikwane leli libangela umvimbano, ukukhwehlela, ukoma komphimbo kanye lokutshaywa likhanda. Umkhuhlane lo waqalela kwele China.

Umkhuhlane lo uthathelanwa phakathi kwabantu lenyamazana.

2 Ngingazi kanjani ukuthi ngile Covid-19

-Ubuhlungu esifubeni, ubunzima lapho uphefumula, ukukhwehlela, umvimbano, ubuhlungu emphinjeni, kanye lesihlabo.

3 Umemetheka kanjani umkhuhlane lo

-Umkhuhlane lo umemetheka kalula emoyeni nxa olegcikwane leli engakwehlela,

-Ulakho ukuthi uthole lowumkhuhlane ungaxhawulana izandla lomuntu olegcikwane leli kumbe ukuthinta impahla elegcikwane leli ubusubamba amehlo loba umlomo wakho ungagezanga izandla.

4 Ngingazivikela kanjani kulo umkhuhlane

-Qaphela ukuthintana lomuntu okhwehlelayo kumbe olezibonelo ezikhomba ukuthi ulomvimbano

-Nxa ukhwehlela vala umlomo wakho

-Geza izandla zakho ngesepa lamanzi kumbe ngemithi evikela umkhuhlane lo sikhathi sonke upheka ukudla, ususisidla, ungakabambi amehlo akho, uphepha ogulayo kumbe uvela kuthinta izifuyo.

5 Ugatsha lwezempilakahle lukhuthazani

-Uzulu atshiyane lomkhuba wokuhambisa imbiko yamanga phezulu komkhuhlane lo ngendlela zebulenjini zokukwejisa ezibalisa eyeTwitter, Facebook, Whasapp ngoba lokhu kuletha ukuthandabuza kuzulu njalo kubuyisela muva imizamo yokwenqabela ukumemetheka kwolowumkhuhlane.

-Yazisani isibhedlela esiseduzane nxa kungaba locatshangelwa ukuthi ulomkhuhlane lo

-Yekelani ukwethekelela emazweni asetholakale elomkhuhlane lo

Sebenzisanani ndawonye lezisebenzi zogatsha lwezempilakahle eziyabe zizehlolisisa izihlobo zalabo abayabe betholakale belomkhuhlane lo

6 Kuyini uHulumende Akwenzayo Akwenqabela ukungena kwalo umkhuhlane elizweni

Izizalwane zasemazweni alomkhuhlane lo nxa sezibuyela kwazo ziyahlolisiswa zingakaphumi elizweni.

Uhulumende usevale amasango kulabo abayabe bezokwethekelela kuleli bevela emazweni asesaziwa ukuthi umkhuhlane lo usuvamile.

Uhulumende usesungule indawo zokuphepha labo abacatshangelwa ukuthi balawo umkhuhlane weCovid-19 ukwenzela ukuvikela ukumemethekayo.

FCB Leaderboard
You cannot copy content of this page
error: Content is protected !!